Eladási és szállítási feltételek

1. Érvényesség
Kizárólag a továbbiakban leírt feltételek alapján szállítunk berendezéseket. Az ebben a dokumentumban leírtaktól eltérő feltételek nem érvényesek. Az eladási és szállítási feltételek kiegészítését vagy megváltoztatását írásba kell foglalni.

 

2. Ajánlatok, vételi szerződés, prospektusok
2.1 Ajánlataink nem köteleznek minket. Közvetítő megbízását, technikai változások jogát fenntartjuk egészen addig, amíg a vételi szerződés létrejön.
2.2 A vételi szerződés csak akkor jön létre, ha azt cégünk elfogadja. A vételi szerződés minden esetben, írásos formában jön létre.

 

3. Árak
Az árak, amennyiben nem született más megállapodás, nem foglalják magukba a szállítási költséget, a csomagolást és az általános forgalmi adót.

 

4. Fizetési feltételek
4.1 A számla, előzetesen megegyezett napon belül esedékes.
A Vevő az újabb megrendelését csak akkor érvényesítheti, ha nem rendelkezik további tartozással cégünk felé. Ettől eltérő eset külön írásos megállapodás után lehetséges.
4.2 Váltót csak előzetes egyeztetés után fogadunk el. A tranzakció költségei a Vevőt terhelik.
4.3 Ha a Vevő késlekedik eleget tenni fizetési kötelezettségének, a mindenkori jegybanki kamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számolunk fel.

 

5. Szállítás
5.1 A szállítási kockázat az első szállítóeszköz érintésétől fogva a Vevőt terheli, akkor is, ha a szállítás költségét külön megállapodás esetén cégünk viseli. A szállítást cégünk szervezi, ha külön megállapodás nem köttetik, annak költségei azonban a Vevőt terhelik. Biztosítás kötése csak a Vevő kérésére és költségére történik. Amennyiben a berendezés a szállítás során megsérült, azt a Vevőnek az áru átvételekor jeleznie kell a szállító felé.
5.2 Előre nem látható események, melyek a szállítást lényegesen megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik (amelyek nem felelőtlen kezelés okán keletkeztek, mint például nyersanyaghiány, sztrájk, általános üzemzavar), a SOYER Magyarország Kft. felelősséget nem vállal.

 

6. Mennyiségbeli eltérés
Az általános mennyiségbeli eltérés esetén, melynek mértéke +/- 5% lehet, a Vevőnek át kell vennie a leszállított árut, és ezen százalékos határon belül kifogással, nem élhet.

 

7. Opciók
7.1 Opció esetén az árut legkésőbb 12 hónappal a megrendelés után a Vevőnek át kell vennie, és a teljes vételárat határidőre ki kell fizetnie.
7.2 Amennyiben a rendelés nagy mennyisége miatt a Vevő vételár kedvezményben részesül, jogosultak vagyunk ezt a vételárat a listaárnak megfelelően módosítani, ha a Vevő nem veszi át a megrendelt teljes mennyiséget.
7.3 Ha a Vevő a megadott határidőn belül nem veszi át az árut, jogosultak vagyunk a rendeléstől elállni, és a szerződés megszegése miatt kártérítést követelni.

 

8. Tulajdonjog
8.1 Cégünk a leszállított terméken a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Vevő a vételi szerződésből adódó vételi árat cégünknek teljes egészében megfizeti.
8.2 SOYER termékek felhasználása esetében cégünk gyártónak számít, és így a termékeink felhasználásával létrehozott új termék kerül cégünk tulajdonába. Ha termékeinket a Vevő más anyagokkal összeillesztve használja fel, a leszállított termékeink értékével egyenlő mértékben kerülnek ezek az új anyagok cégünk tulajdonába, abban az esetben, ha a vételár nem kerül kifizetésre.
Ha termékeinket a Vevő más anyagokkal keverve vagy összeillesztve használja fel és az így létrehozott új anyag terméknek tekinthető, akkor cégünk ennek a terméknek a vételi szerződésben foglalt vételi ár mértékében résztulajdonosává vagy tulajdonosává válik, nem fizetés esetén. Ebben az esetben a Vevő a termék megőrzőjévé válik.
8.3 A Vevőnek jogában áll a résztulajdonunkban vagy tulajdonunkban álló termékekkel üzletszerűen eljárni, amennyiben a vételi szerződésből adódó kötelezettségeinek a Vevő cégünkkel szemben határidőn belül nem tesz eleget.
8.4 A Vevőnek köteles haladéktalanul tájékoztatni Cégünket, ha a tulajdonunkban vagy résztulajdonunkban lévő árukészlet csökken, vagy megszűnik. Ebben az esetben, a Vevő a termék eladásából származó bevételét köteles, a Cégünk felé fennálló tartozás kiegyenlítésére fordítani.

 

9. Garancia
9.1 A leszállított áru mennyiségét és minőségét átvételekor ellenőrizni kell. A szabályszerű vizsgálat során felfedezett hiányosságokat a Vevő köteles azonnal felénk írásban jelezni, legkésőbb 8 napon belül.
9.2 A garanciát döntésünk szerint a berendezés szállításától számított 12 hónapig vállaljuk.
9.3 A szavatossági / illetve jótállási igények érvényesítéséhez a Vevő köteles bemutatni az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – számlát -, valamint a vételi időpontban rendelkezésére bocsátott, cégszerűen érvényesített garancialevelet. Ezek hiányában a garanciális igények nem teljesíthetők.
9.4 A Vevő a termék cseréjét a vásárlást követő 3 napon belül kérheti, amennyiben a termék – a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák kivételével – valamilyen oknál fogva nem javítható.
9.5 Amennyiben a kért információban, a rendelésben, prospektusainkban vagy a vételi szerződésben nem áll más, a hegesztőcsapokra a DIN ISO 2768, közepes kivitelezés érvényes.

 

10. Kártalanítás
10.1. A Vevő kártalanítási igénye felénk, bármilyen okból adódóan, különösen a szerződés mellékleteiben foglalt kötelezettségeink be nem tartása miatt, a 10.2 pontban foglaltak szerint nem érvényes. Ez különösen a hegesztőcsapok minőségére és a hegesztési eljárás alkalmasságára érvényes.
10.2 Az előző pontban foglaltak érvényüket veszítik, ha a mi hibánkból, vagy a megbízottunk hibájából, súlyos gondatlanságból adódik a hiányosság vagy amennyiben a biztosított minőség nem adott.

 

11. Szállítás magánszemélyeknek
11.1 Ha a Vevő nem jogi személy, abban az esetben az 5.2, 7.2 és 9.1 pontokban foglaltak érvényüket veszítik.

 

12. Teljesítés helye, bírósági székhely, egyéb
12.1 A teljesítés helye Székesfehérvár.
12.2 Vita esetén a felek egyeztetésre kötelesek, amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a felek kikötik, a Székesfehérvári Városi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság illetékességét, a hatáskör függvényében. Szerződéseinkre a magyar általános jog az érvényes.
12.3 Egyes pontok érvénytelensége nem hat ki a további pontokra.
12.4 A Vevő a vételi szerződésből adódó jogaitól nem állhat el.